Privaatsustingimused

Comments are closed

Privaatsustingimused ja isikuandmete töötlemine

Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad infot selle kohta, kuidas ja milleks Oxforell Puhkekeskus (edaspidi Oxforell) isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Privaatsustingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR- General Data Protection Regulation).

Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress ning teave käesoleva lehe oxforell.ee külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja Oxforelli teenuste kasutamise kohta ning temaga ühenduse võtmiseks.

Külastades ja lugedes käesolevat lehte, nõustute isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjas käesolevas privaatsustingimustes.

1.Isikuandmete vastutav töötleja   

Isikuandmete vastutav töötaleia on Oxforell OÜ, kelle kontaktisikuks on juhatuse liige Raimo Oks. E-post info ät oxforell.ee.

2.Kelle isikuandmeid Oxforell töötleb?

Oxforell töötleb nende olemasolevate ja potentsiaalsete klientide andmeid, kes on avaldanud soovi Oxforelli teenuseid kasutada või on neid teinud varasemalt. Teatud juhtudel töötleb Oxforell isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest.

3.Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Oxforell töötleb isikuandmeid selleks, et pakkuda oma olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni. Näiteks töötleb Oxforell isikuandmeid klientide ostukäitumis kohta, kodulehe oxforell.ee külastatavuse, uudiskirja ja reklaamide lugemise ja avamise kohta.

Oxforell töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Kliendibaasi loomine ja haldamine;
Teenuste/toodete loomine ja klientidele pakkumine;
Teenuste/toodete kasutatavuse analüüsimine ja täiustamine;
Käesoleva kodulehe haldamine ja arendamine;
Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine.

4.Oxforell töötleb järgmiseid isikuandmeid

Kontaktandmed – ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber;
Lepingu täitmise käigus kogutavad ja tekkivad andmed – isikukood või sünniaeg;
Automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebibrauserilt saadud andmed;
Uudiskirjaga saadud andmed – uudiskirja lugemise aktiivsus ja sisu;
Muud isikuandmed, mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest (nt Google, www.rik.ee, www.teatmik.ee, Facebook, Instagram, LinkedIn jt.)

5.Isikuandmete jagamine ja säilitamine

Oxforell ei edasta kliendi andmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda ega ei jaga isikuandmeid kolmandate osapooltele va alljärgnevatel juhtudel:

Eesti Töötukassa klientide andmed Töötukassa konsultantidele;
Riikliku järelvalve asutustele (nt Politsei, KAPO jt.);
Võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele (nt maksehäireregistrid, kohtutäiturid).

Hetkel, kui klient teavitab soovist lõpetada isikuandmete kasutamine, siis eemaldatakse isiku andmed Oxforelli andmebaasist. Ettevõttel jääb õigus edastada infot isikuandmete kohta riigikliku järelvalve asutustele, kui see nõue tuleneb seadusest.

Oxforell säilitab isikuandmeid niikaua, kui nende kogumine on eesmärkide saavutamiseks vajalik ja kuni on vaja täita lepingutest ja/või seadusest tulenevaid kohustusi.

Käesolevad privaatsustingimused on kehtivad alates 29.05.2019.a.

Comments are closed.